Výbor MO upozorňuje členy na usnesení z výroční členské schůze:

  • Osobní odevzdávání správně vyplněných úlovkových lístků. Ve vyjímečných případech poštou. Jiný způsob (vhození do schránky, popř. jiným způsobem se bude brát jako neodevzdání úlovkového lístku)!

Věnujte, prosím, pozornost správnosti vyplňování soupisu sumáře úlovků. Příklady vyplňování jsou na stránkách 71 a 72 Rybářského řádu a soupisu rybářských revírů.

Pro tento účel budou drženy mimořádné služby, 28. a 29. prosince 2021 od 16:00 do 18:00.

Od ledna roku 2011 pak platí, že nová povolenka se vydá pouze oproti správně vyplněnému úlovkovému lístku.

Po odevzdání úlovkových lístů bude možné v termínech služeb vydat i novou povolenku na rok 2021 po splnění všech členských poviností.

 

Úlovkový lístek na pstruhovou povolenku se odevzdává řádně vyplněný do 15. ledna 2022 a úlovkový lístek na mimopstruhovou povolenku se odevzdává řádně vyplněný do 15. ledna 2022.

 

Český rybářský svaz, z. s. Severočeský územní svaz
Vracení povolenek s končící platností a prodej povolenek pro rok 2021 Aktuální situace v opatřeních proti přenosu viru covid-19 v minimalizovaném kontaktu osob velmi komplikuje možnost příjmu povolenek za rok 2020 a také prodej nových povolenek pro rok 2021. U řady místních organizací ČRS bude z objektivních důvodů nelehké zajistit personální a technickou organizaci této činnosti a vyhovět všem podmínkám pro ochranu zdraví osob. Záleží samozřejmě také na specifických dispozicích MO pro výdejní místo a prostory pro její členy. Žádáme, aby všichni, kdo mohou odložit pořízení povolenky pro rok 2021 tak učinili na období mírnějších opatření, kdy bude možné setkávání většího počtu osob. Vracení povolenek by mělo být v místních organizacích umožněno i bezkontaktní formou, podle způsobu určeného dle místních podmínek. Další možností je zaslání povolenky (úlovkového lístku) poštou. Na webu ČRS (rybsvaz.cz) je uvedeno, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020. Tato informace je zveřejněna na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020. Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru. Je nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020; klíčové jsou: 1. Ve výdejně MO smí být maximálně 1 člen na 15 m2 plochy; v případě výdejny menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. 2. Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti). 3. Prostor pro příjem/výdej a prostor pro čekání by měl být viditelně označen cedulkami výše uvedených omezení pro počet osob v přímém kontaktu (je nutné sledovat změny vyhlašovaného stupně PES), anebo v prostoru pro větší počet osob s odstupem min. 2 m a s dodržením pravidla 1 člen na 15 m2 plochy. 4. Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení. 5. Umístění dezinfekčního prostředku u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. 6. Zajištění informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím webových stránek, vývěsních skříněk a informačních pokynů u vstupu a v provozovně. 7. Zajištění maximální možné cirkulace vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. Doporučení postupu výdeje a příjmu povolenek: a. Pokud je to technicky možné, zavést objednací systém na jednotlivé dny a čas. b. Pokud je to technicky možné, pro příjem a výdej povolenek využít výdejní okénko nebo jinou formu oddělení osob v kontaktu (průhlednou stěnou), případně použít poštovní služby. c. Je vhodné nastavit režim: jeden člen uvnitř výdejny na jednoho výdejce povolenek. d. Kromě standardních ochranných prostředků jako je rouška, používat pro manipulaci s povolenkami a hotovostí jednorázové rukavice, dezinfekční prostředky nebo dezinfekční přístroj. e. Tam, kde je to možné upřednostnit bezkontaktní platby a pokud pro tuto formu nebyly zpracovány místní podmínky už na jaře, vytvořit postupy MO a pokyny pro členy. Postupy je
Český rybářský svaz, z. s. Severočeský územní svaz
třeba propracovat se zaměřením na spolehlivé spárování plateb k osobám a jednotlivým úhradám (známka, brigády, povolenky P/MP atd.). f. U plateb prováděných členy ČRS je velmi důležité přesně dodržet pokyny MO a tím se vyhnout nejasnostem a zdržení v procesu výdeje povolenky. Zároveň tak ulehčit práci výdejců při evidenci plnění jednotlivých povinností členů a účetním pro zaúčtování plateb.
Žádáme rybářskou veřejnost, aby všichni členové MO respektovali, že obdobně jako úřady, školy, ale i některé obchody či továrny a jiné subjekty budou nuceny i mnohé MO minimalizovat provoz výdejny povolenek MO na co nejmenší rozsah provozní doby. Provoz mohou významně omezit také osobní komplikace při zdravotních obtížích, povinné karanténě nebo izolaci, přičemž se toto omezení může týkat celého týmu výdejců a provoz výdejny tak může být dočasně zcela zastaven.
Žádáme všechny, aby měli pochopení pro objektivně obtížné podmínky pro poskytování služeb členům MO a byly tolerantní a ohleduplní.
Do roku 2021 ze všeho nejvíce přejeme všem pevné zdraví a až bude možné vyrazit za rybami k oblíbenému revíru samozřejmě také Petrův zdar.
Částečně ze zdroje: www.rybsvaz.cz
dne 30. 12. 2020
zpracoval: Ing. Tomáš Kava, jednatel ČRS, z. s., SvčÚS

Za výbor MO předseda Ing. Vilém Friml